Top

Zlecenie serwisowe

Aby zlecić serwis wypełnij poniższy formularz. Zobacz jak wypełnić formularz.Wymagane


Formularz
Typ

W razie odmowy wykonania naprawy w ramach gwarancji przez Producenta zobowiązuję się pokryć koszty tej naprawy według cen określonych w kosztorysie sporządzonym przez Tonę.

Zwracam się o wykonanie naprawy dopiero po uzyskaniu zgody Producenta na wykonanie naprawy w ramach gwarancji, jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż z uwagi na powyższe czas naprawy wydłuży się o okres reakcji Producenta, a Zamawiającemu nie przysługują z tego powodu jakiekolwiek roszczenia wobec Tony.

W przypadku konieczności całkowitej lub częściowej odpłatności zgłaszanej usługi serwisowej wyślemy do Państwa pisemną ofertę na usługę serwisową, określającą przewidywany koszt.

Maszyna:
Typ
  Jeżeli na liście nie ma szukanego modelu maszyny, prosimy w polu "Typ" wskazać opcję "Inne", a w polu "Model" wpisać model maszyny.
Model
Numer seryjny
Stan licznika [mth]
Miejsce postoju maszyny
(kod pocztowy)

Opis usterki, przegląd po przebiegu:

Czy wszystkie przeglądy okresowe były wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi:
Tak
Nie

Dodatkowo zamawiam (dodatkowe części):

W razie konieczności dokonania innych napraw lub wymiany innych części niż wskazane powyżej, niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego usunięcia usterki:
zlecam ich wykonanie za wynagrodzeniem określanym dla tego typu napraw przez firmę Kiesel-Poland Sp. z o.o.
Do kwoty
netto
nie zgadzam się na wykonanie jakichkolwiek innych napraw bez osobnego zlecenia.
mam świadomość, że w przypadku bezzasadnego wezwania serwisu, jak i nie wystąpienia zgłaszanych usterek poniosę koszty dojazdu serwisu. Jednocześnie upoważniam firmę Kiesel-Poland Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

Proszę o ustalenie i potwierdzenie terminu przyjazdu.

Osobą upoważnioną do podpisania i odebrania protokołu naprawy jest:
                        
        
Tel. kontaktowy

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieobecności tej osoby w ustalonym terminie, w miejscu lokalizacji maszyny, Kiesel-Poland Sp. z o.o. może odmówić wykonania naprawy bądź sporządzić jednostronny protokół potwierdzający wykonane czynności.

Zleceniodawca:
Firma
NIP
Adres siedziby
Osoba kontaktowa
Numer telefonu
Adres e-mail
Potwierdzam, że jestem upoważniony do złożenia oświadczenia powyżej treści w imieniu Zamawiającego.
Wyślij kopię tego zgłoszenia na podany adres email